Mamusiu, ochroń mnie przed ciemnością i bólem

21 lutego 2017
Dziś dosyć nietypowo zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie.
Historię malutkiej Nicoli Jurskiej opowiedziała nam nasza koleżanka, która zna mamę dziewczynki.
Jesteśmy głęboko poruszeni dlatego prosimy Was o wsparcie. Poniżej przeczytacie tą poruszającą historię.
https://www.siepomaga.pl/nicolajurska
Firma Gaia zdecydowała się przekazać dwa złote od każdego zakupionego produktu w dniach 21.02.2017 do 03.03.2017
Wyjątkowo prosimy Was też o udostępnienie tego posta.

1484141412

Jedynym sposobem, żeby wyrwać Nicolę z mroku, jest przeszczep komórek macierzystych. Jeszcze do niedawna zanik nerwu wzrokowego był nieuleczalny i nieodwracalnie prowadził do ślepoty. Komórki macierzyste dają szansę na zahamowanie postępu zaniku nerwu, a nawet jego odbudowę. Niezwykle ważny jest jednak czas – im szybciej zacznie się leczenie, tym większa szansa, że Nicola będzie widzieć, bo zanik jeszcze nie postąpił. Przeszczep nastąpi prawdopodobnie jeszcze w lutym tego roku! Nie wyobrażam sobie, żeby moja córka straciła wzrok!

Komórki macierzyste dają też szansę na poprawę sprawności intelektualnej i ruchowej. Jak na to, przez co Nicola przeszła, i tak dzisiaj rozwija się super. Raczkuje z prędkością światła, staje przy meblach, gaworzy. Tak pragnę, by zrobiła pierwszy krok, powiedziała pierwsze słowo…

REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ
POMOC NICOLI JURSKIEJ
§1
1. Akcja Charytatywna przeprowadzona jest na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Akcji Charytatywnej „Pomoc Nicoli Jurskiej” (dalej „Regulamin”) oraz zgodnie z przepisami prawa polskiego.
2. Organizatorem (zwanym w dalszej części „Organizatorem”) akcji „Pomoc Nicoli Jurskiej” (zwanej w dalszej części „Akcją”) jest firma GAIA Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, przy Al. 1000 lecia Państwa Polskiego 6 , NIP: 542-24-38-603, REGON: 050586395, wpisaną przez Sad Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225494, kapitał zakładowy 1 400 000zł w całości opłacony
3. Beneficjentem Akcji (dalej „Beneficjent”) jest Nicola Jurska, która jest jednocześnie podopieczną Fundacji „Zdążyć z pomocą” oraz „Siepomaga” dla której to przedmiotowe Fundacje organizują zbiórkę środków na przeszczep komórek macierzystych pod adresem (https://www.siepomaga.pl/nicolajurska)
4. Wspierającym Akcję (dalej „Wspierający”) jest każda osoba fizyczna, która w okresie trwania akcji zrobi zakupy w sklepie internetowym: www.gaia.com.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
§2
1. Akcja trwa w okresie od 21.02 – 3.03.2017 – nabycie towaru w sklepie internetowym www.gaia.com.pl wspiera Akcję tylko w okresie jej trwania.
2. Akcja jest akcją otwartą, do której może się przyłączyć każdy dokonując zakupów, o których mowa w §1 punkt 4.
3. Celem akcji jest wsparcie Beneficjenta poprzez przekazanie środków przeznaczonych na przeszczep komórek macierzystych.
4. Za każdy sprzedany na zasadach niniejszego Regulaminu produkt GAIA Sp. z o.o. zobowiązuje się przekazać na rzecz Beneficjenta 2 zł (słownie: dwa złote). Niniejsze zobowiązanie stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora.
5. Przyrzeczone Beneficjentowi środki zostaną przekazane na jego subkonto w Fundacji Zdążyć z pomocą o numerze 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 z dopiskiem na leczenie i rehabilitację Nicoli Jurskiej do dnia 10.03.2017 roku.
§3
1. Udział w Akcji jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Każdy Wspierający bierze udział w Akcji na własną odpowiedzialność, w szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub mieniu powstałe w związku z udziałem Wspierającego w Akcji.
3. Biorąc udział w Akcji, Wspierający potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Akcji zawarte w niniejszym Regulaminie.
§4
1. Dane kontaktowe do Organizatora: marketing@gaia.com.pl
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Beneficjenta.
3. Regulamin jest dostępny do wglądu dla Wspierających w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.gaia.com.pl.
4. Wszelkie kwestie sporne wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane ostatecznie przez Organizatora Akcji.
5. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z Akcją jest prawo polskie.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.